Ako funkčne vyhodnotiť úroveň jednotlivých vývinových oblastí u nového žiaka s PAS v školskom prostredí?

Určite ste sa, milí pedagógovia, vzdelávajúci deti a žiakov s poruchami autistického spektra (PAS), stretli s tým, že ste potrebovali na začiatku školskej dochádzky, príp. po nástupe nového dieťaťa/ žiaka do Vašej triedy, zostaviť pre neho individuálny vzdelávací program (IVP) a uvedomili ste si, že veď dieťa/žiaka dôkladne nepoznáte, nemáte zmapované jeho silné a slabé stránky, neviete nič o jeho špecifikách. Samozrejme, v tomto smere je veľmi nápomocný individuálny pohovor s rodičom. Čerpať môžete z hodnotenia z predchádzajúceho vzdelávania a tiež zo správy z psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia v poradenskom zariadení.

Z praxe však viem, že tieto správy neobsahujú komplexné hodnotenie všetkých vývinových oblastí, nakoľko v poradenských zariadeniach zväčša nie je priestor a čas na také rozsiahle vyšetrenie. A tiež negatívnym faktorom je aj to, že často krát od psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia ubehne polrok aj rok a za ten čas sa dieťa posunie vo vývine, takže informácie v správe už nemusia byť úplne validné.

Tak ako čo najfundovanejšie zhodnotiť tieto vývinové oblasti, aby bolo možné v čo najkratšom čase zostaviť skutočne funkčný IVP?

Ponúkam Vám tip na dokonalé spoznanie Vášho žiaka s PAS, ktorý Vám pomôže získať o dieťati/žiakovi široké spektrum informácií, ktoré Vám umožnia nahliadnuť do jeho vývinového profilu a budú pomocníkom pri zostavení funkčného IVP.

Už niekoľko rokov využívam vo svojej praxi v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Edukačne-hodnotíci profil díťete s poruchou autistického spektra (do 7 let) od autoriek PaedDr. Věra Čadilová a Mgr. Zuzana Žampachová a kol., Praha, Pasparta 2015.

Tieto autorky vydali tiež Edukačne-hodnotíci profil díťete s poruchou autistického spektra (8-15 let), Praha, IPPP 2005, ktorý ja nevyužívam, nakoľko je skôr určený pre žiakov s PAS s ľahkým mentálnym postihnutím, normointelektom až nadpriemerom.

Tento hodnotiaci profil bol vytvorený pre českú populáciu s využitím zahraničných materiálov a zohľadňuje český školský systém. Po obsahovej aj formálnej stránke však vyhovuje aj slovenskej populácii a potrebám vzdelávania na Slovensku.

Poďme sa bližšie pozrieť, aké vývinové oblasti dieťaťa hodnotí.

Hodnotené oblasti sú: sociálny vývin, komunikácia (receptívna reč, expresívna reč- verbálne/ neverbálne vyjadrovanie), imitácia (motorická, sociálna, verbálna), jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika a kresba, sebaobsluha (stravovanie a stolovanie, obliekanie, umývanie, WC), vnímanie (zrakové, sluchové, taktilné), abstraktno- vizuálne myslenie.

Celkový počet hodnotiacich položiek je zhruba 500, takže ja si rozložím hodnotiace položky na jednotlivé dni v rámci prvého adaptačného mesiaca. Začínam odsledovaním a hodnotením sebaobsluhy a potom postupne hodnotím ďalšie oblasti.

Súčasťou publikácie je manuál aj slovníček pojmov, ktorý slúži k ľahšej orientácii v hodnotení a objasneniu niektorých hodnotiacich položiek, takže administrácia tohto hodnotenia je jednoduchá a zvládnuteľná pre každého pedagóga. Niektoré hodnotené položky vyžadujú použitie špecifických pomôcok, ktoré však nie je ťažké vo svojom okolí získať, nakoľko hodnotiace postupy nevyžadujú štandardizované pomôcky.

Hodnotiace kritériá sú nastavené v 3-oj stupňovej škále: dieťa úlohu NESPLNILO- NAZNAČILO – SPLNILO. Hodnotenie sa zapisuje do hodnotiacich hárkov, kde si ja vždy farebne vyznačím kritické položky. Získané hodnoty je možné previesť do elektronickej podoby (k publikácii je doložené CD s počítačovým programom na vyhodnotenie), kde výstupom je prehľadný graf, znázorňujúci jednotlivé vývinové oblasti.

Za 19 rokov práce v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím som pochopila, že keď chcem pomôcť žiakovi v jeho napredovaní, musím dobre poznať jeho aktuálny stav, jeho úroveň v jednotlivých vývinových oblastiach a z tejto štartovacej čiary sa odraziť pri špeciálnopedagogickej intervencii.

Je dôležité, aby som žiaka počas vzdelávacieho procesu nepreceňovala ani nepodceňovala ale pripravovala úlohy vhodné pre jeho aktuálnu úroveň. Len tak vytvorím predpoklad k jeho napredovaniu.

V tejto misii mi veľkú službu poskytuje práve spomínaný edukačno-hodnotiaci profil.

Autor: PaedDr. Beata Černušková

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments