Pomáhajte s nami prostredníctvom vašich 2 % z daní

Ako darovať 2 % z daní?

Daňové priznanie vám spracováva zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa do 15.2.2024 o spracovanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane (prípadne zamestnávateľa oň požiadajte).

Do 30.4.2024 doručte obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – elektronicky, poštou alebo osobne na podateľňu daňového úradu.

Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Vyplňte daňové priznanie typu A alebo B.
  2. Uveďte údaje o prijímateľovi 2 % (3 %)
  3. Vyplňte darovanú sumu (minimálne 3 €)

Do 29.3.2024 odošlite vyplnené tlačivá elektronicky, poštou alebo doručte osobne do podateľne na daňovom úrade. Tento termín je posledným dňom na podanie daňového priznania priamo na daňovom úrade.

Vyplňte údaje o:

 1. prijímateľovi 1 % (2 %)
 2. darovanej sume

Do 29.3.2024 odošlite vyplnené tlačivá elektronicky, poštou alebo osobne doručte do podateľne na daňovom úrade.

Údaje potrebné na vyplnenie vyhlásenia:

IČO: 54 045 860
Názov: VERUM Centrum

Koľko % môžem darovať?

 • ak ste počas roka 2023 nepracovali ako dobrovoľník/čka môžete darovať 2 %.
 • ak ste pracovali ako dobrovoľník/čka minimálne 40 hodín, môžete darovať 3 %.
 • môžete darovať 2 % iba v prípade, že ste počas roka 2023 až do podania daňového priznania poskytli finančný dar min. 0,5 % z daní na verejnoprospešný účel.

Ako právnická osoba máte možnosť darovať až trom prijímateľom. Výška sumy pre jednu neziskovú organizáciu je minimálne 8 €.

Vaše darované 2 % z daní budú použité pre:

Rodičov

v oblasti koučovacieho prístupu, komunikácie s rešpektom v záťažových situáciách, výchovy detí a dospievajúcich v kontexte možného rizikového správania, kontaktu s návykovými látkami, ohrozenia vzniku látkových a nelátkových závislostí u mladých ľudí. Možnosť pomoci pre rodičov (učiteľov) a ich deti.

Učiteľov, asistentov a pedagógov

ktorí učia inak obdarené deti, zvlášť deti s PAS. Oboznamujeme ich s programom TEACCH ako prioritnou metódou pre prácu s deťmi / žiakmi s PAS odporúčanou MŠVVaM SR. Zistia, aké je využitie terapeutickej metódy Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) pri riešení problémového správania (PS) a zlepšení komunikácie u detí s PAS*.

Mamičky s deťmi s PAS*

aby sme zlepšili ich náročnú životnú situáciu a vytvorili komunity výnimočných mamičiek vo viacerých mestách. Stretnutia vedú odborníci v oblasti psychológie, koučingu a kariérového poradenstva.

Dospelých a študentov

ktorým ponúkame individuálne kariérové poradenstvo s koučovacím prístupom. Spoznajú sami seba a naučia sa vnímať, pomenovať a uplatňovať nové pohľady na skutočnosť. Vytvoria si plán kariérneho smerovania.

PAS* – poruchy autistického spektra

Sprevádzanie a životný koučing prinášajú nové možnosti, ako dosiahnuť rovnováhu v životných oblastiach, mať sebaúctu, zdravé sebavedomie, tiež odvahu, pokoru, i dostatok lásky kráčať vydareným životom.

Voľnočasové aktivity

zamerané na zdravé vzťahy v rodine.

Zážitkové workshopy

pre komunitu ľudí s rovnakým zameraním.