Silvia Moravkova

Mgr. Silvia Morávková, PhD.

člen nášho tímu

V centre BUDÚCNOSŤ, n. o. pracuje ako sociálna pracovníčka, v oblasti riešenia problematiky rizikového správania u detí a ich rodičov (zákonných zástupcov) v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok.

Spolupracuje aj na projekte „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ ako špeciálna pedagogička.

Pôsobila ako sociálna pracovníčka v dennom stacionári pre autistov a neskôr v DS pre seniorov. Tiež sa venovala práci s utečencami ako asistentka dieťaťa s odlišným materinským jazykom a so ŠVVP.

Participovala na projekte Návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých ako expert za mentálne a sluchové postihnutie.

Absolvovala zážitkový vzdelávací seminár pre pomáhajúcich pracovníkov New Experience for Survivors of Trauma, zameraného na prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu, taktiež viaceré krátkodobé vzdelávania a workshopy.

Pôsobí tiež ako externá odborníčka pre VÚDPaP a participuje na aktivitách vo VERUM Centrum Nitra.

Vo VERUM Centre sa venuje téme Ako nestratiť svoje deti v dobe technológií.

Náš tím