Ako funkčne vyhodnotiť úroveň jednotlivých vývinových oblastí u nového žiaka s PAS v školskom prostredí?

Určite ste sa, milí pedagógovia, vzdelávajúci deti a žiakov s poruchami autistického spektra (PAS), stretli s tým, že ste potrebovali na začiatku školskej dochádzky, príp. po nástupe nového dieťaťa/ žiaka do Vašej triedy, zostaviť pre neho individuálny vzdelávací program (IVP) a uvedomili ste si, že veď dieťa/žiaka dôkladne nepoznáte, nemáte zmapované jeho silné a slabé…

Prečo je dobré vytvoriť podpornú skupinu pre rodičov detí s PAS?

Na začiatku nášho snaženia v roku 2020 bolo poskytnúť priestor mamám detí s poruchou autistického spektra, ktoré čakali na svoje deti počas ich vyučovania v škole. Aby v zime nemuseli bezcieľne chodiť po meste a zohrievať sa prechádzaním po nákupnom centre, ale stráviť tento čas v príjemnom prostredí pri káve/čajíku v komunite rovnako naladených žien.…